ບັນຊີລາຍຊື່ພືດທີ່ມີທໍ່ລຳລຽງຂອງ ສປປ ລາວ (A Checklist of the Vascular Plants of Lao PDR version 1.0)

06 Jun 2022 Authors: Lamxay, V., Lanorsavanh, S., Chanthavong, K., Souvannakhoummane, K. & Bounphanmy, S.
Lamxay, V.

ປື້ມບັນຊີລາຍຊື່ພືດຂອງສປປລາວເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ລວບລວມລາຍຊື່ພືດຂອງລາວທີ່ໄດ້ ປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນເວບໄຊດ໌ຂອງສວນພຶກສາສາດເອດິນເບີກ (https://padme.rbge.org.uk/laos/list) ເຖິງ 2021, ພ້ອມທັງມີການເພີ່ມບັນດາລາຍຊື່ຊະນິດພືດຂອງ ລາວ ທີ່ຜ່ານການພັນລະນາ ແລະ ຈັດພິມ ໂດຍນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກພຶກສາສາດຂອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ພິມອອກໃນວາລະສານທາງວິທະຍາສາດພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງໂຄງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງຄະນະວິທະຍາສາດທຳ ມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ມີການພົວພັນກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (PICE / LAN 2).

ເນັ້ນໃສ່ທາງດ້ານພູມສາດ

ການປະກອບສ່ວນ