ການອະນຸລັກປ່າເຫັດທຳມະຊາດ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

07 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ເຫັດທຳມະຊາດແມ່ນ ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຈາກທຳມະຊາດ ມີສັບພະຄຸນ ບຳລຸງສຸຂະພາບ, ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະ ແລະ ເປັນອາຫານມີໂພຊະການຈາກ ທຳມະຊາດທີ່ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຫາກິນໄດ້ງ່າຍຕາມລະດູການ,  ພ້ອມທັງ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນແຕ່ລະປີໃນຊ່ວງເຫັດອອກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫັດຫວາຍ ແລະ ເຫັດກໍ່ແດງທີ່ເປັນສີນຄ້າລາຄາສູງ ທີ່ມີ ການສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃນແຕ່ລະປີເປນັຈຳນວນຫຼາຍໂຕນ.

ດາວໂຫລດ

ການອະນຸລັກປ່າເຫັດທຳມະຊາດ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ - ລາວ (21.6 MB)

ການອະນຸລັກປ່າເຫັດທຳມະຊາດ ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ