ການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ

06 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ວັງສະຫງວນ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ສະຫນອງອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ດັ່ງນັ້ນ, ໃນແຕ່ລະະບ້ານ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລຽບແມ່ນ້ຳ ສາຍຕ່າງໆ ຈຶ່ງໄດ້ພ້ອມກັນສ້າງຕັ້ງວັງສະຫງວນອະນຸລັກປາທຳມະຊາດ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນປາຊະນິດຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດການເປັນຢູ່ປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ.

ດາວໂຫລດ

ການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ - ລາວ (15.2 MB)

ການຄຸ້ມຄອງວັງສະຫງວນ ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ

ການປະກອບສ່ວນ