ການຄຸ້ຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ເພື່ອຊິວິດທີ່ດີຂຶ້ນໃນ ບັນດາບ້ານຂອງແຂວງຫົວພັນ

Languages

06 Jan 2020 Authors: IBNDA
IBNDA

ອົງການເກຣດ (GRET) ໄດ້ສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ໄມ້ປ່ອງຂອງແຂວງຫົວພັນ ໄລຍະ I ປີ 2011-2015 ແລະ ໄລຍະ II ປີ 2016-2020 ໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ວິທີການແບບມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງຊາວບ້ານ, ພໍ່ຄ້າ ແລະ ພາກສ່ວນລັດ.

ການປະກອບສ່ວນ