ແຜນດໍາເນີນງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຫວາຍ ແລະ ໄມ້ປ່ອງແບບຍືນຍົງ (2021-2025)

Languages

24 Jun 2021 Authors: GRET, MAF, WWF, SDC
Gret

ສປປ ລຳວ ມີຄວຳມອຸດົມສົມບຸນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທຳງດ້ຳນຊະນິດຂອງຫວາຍ-ໄມ້
ປ່ອງ ທີ່ມີບົດບຳດສ ຳຄັນໃນກຳນສ້ຳງລຳຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ມີການຄາດຄະເນວ່າ, ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ສາ
ມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນລວມຍອດພາຍໃນ (GDP) ຂອງປະເທດ ໄດ້ປະມານ 22.000.000 ໂດລາ ຫຼື
ຫຼາຍກ່າວນັົ້ນຕ ໍ່ປີ. ໃນນັົ້ນ, ປະມານ 150.000 ຄົວເຮືອນ, ພາຍໃນ 1.700 ບ້ານມີການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນ າໃຊ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ.
ອິງໃສ່ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆທີ່ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ (GRET) ແລະ ໂຄງການເກັບກູ້ຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ແບບຍືນຍົງ (WWF)
ເຫັນວ່າ, ວຽກງານຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ ຍັງມີທ່າແຮງສູງໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ໃນຂະນະທີ່ການພັດທະນາວຽກງານຫວາຍ
-ໄມ້ປ່ອງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ, ຍັງບ ໍ່ມີແຜນດ າເນີນງານສະເພາະຂອງພາກລັດ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິຜົນ
ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ, ການພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນຫວາຍ-ໄມ້ປ່ອງ, ການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ
ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນຍັງຈ າກັດ.

ດາວໂຫລດ

ການປະກອບສ່ວນ