ອົງປະກອບທາງເຄມີ (Chemical composition)

ທາດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີລົດເຜັດຮ້ອນ gingerols. ທາດ shogaols, ນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ (oleoresin) 4.0-7.5%, ປະກອບດ້ວຍນ້ຳມັນຫອມລະເຫີຍ 1.0-3.3%, ທາດປະສົມຫຼັກຄື: sesquiphellandrene hydrocarbon 30-70% (ເປັນທາດທີ່ໃຫ້ກີ່ນຫອມ) ໄດ້ແກ່ (-)-zingiberene, (+)-ar-curcumene, (-)-beta-sesquiphellandrene, beta-bisabolene, camphene, alpha-pinene, nerol, geranyl acetate, linalool, borneol.

https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0031942215300509-fx1_lrg.jpg

Contribute