ອັດຕະປື Attapeu ເຊກອງ Se k ong ຈຳປາສັກ Champasak ສາລາວັນ Salavan ສະຫວັນນະເຂດ Savanakhet ຄຳມ່ວນ Khammouane ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamsai ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Vientiane Capital ຊຽງຂວາງ Xiengkhouang ໄຊສົມບູນ Xaisomboun P ro vince ວຽງຈັນ Vientiane P ro vince ຫົວພັນ Hua Phan ໄຊຍະບູລີ Sayabouly ຫຼວງພະບາງ Luang Ph r abang ອຸດົມໄຊ Oudomxay ບໍ່ແກ້ວ Bo k eo ຫຼວງນ້ຳທາ Luang Namtha ຜົ້ງສາລ Phongsali

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເໝາະສົມ
ຂິງຈະເລີນເຕິບໂຕໄດ້ດີໃນດີນລ້ວນປົນຊາຍ, ການລະບາຍນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ການຖ່າຍເທ່ອາກາດໄດ້ດີ, ມີທາດອີນຊີວັດຖຸ ແລະ ທາດອາຫານໃນດິນສູງ. ຄວາມເປັນອາຊິດ-ດ່າງ (pH) ລະຫວ່າງ 6-6.5, ປະລິມານນ້ຳຝົນລະຫວ່າງ 200-300 cm3/ຕໍ່ປີ, ປູກໄດ້ຕັ້ງແຕ່ລະດັບໜ້ານ້ຳທະເລເຖິງລະດັບຄວາມສູງ 1,500 ແມັດ. ຈາກສະພາບແວດລ້ອມດັງກ່າວເຮັດໃຫ້ສາມາດປູກຂິງໄດ້ທົ່ວປະເທດ.

Contribute