ບົດເລື່ອງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ

Languages

28 Aug 2020 Authors: Sengphachanh Sonethavixay
phakhaolao.la

ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນວິທີການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການໃນການຕັດສິນໃຈວ່າ ການປ່ຽນແປງໃດທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຄວນບັນທຶກເອົາເປັນ ບົດເລື່ອງ. ບົດເລື່ອງ MSC ແມ່ນມີຄວາມໝາຍເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງ, ບໍ່ແມ່ນຈຳນວນປະລິມານຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບ. ບົດເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນຊີວິດການເປັນຢູ່ ຈຳນວນປະລິມານຂໍ້ມູນ ແລະ ຊ່ວຍບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໂຄງການຕາບີເຂົ້າໃຈວ່າ ຜົນຂອງການປ່ຽນແປງ ທີ່ມາຈາກ ຂະບວນ P-FALUPAM ແມ່ນເຫັນໄດ້ປະຈັກຕາຈາກຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ

ດາວໂຫລດ

ບົດເລື່ອງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ - ລາວ (1.9 MB)

ບົດເລື່ອງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ

ການປະກອບສ່ວນ