ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນ (ແມງດັນ)

Languages

06 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ນ້ຳເຜິ້ງ ໄດ້ເປັນທ່າແຮງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດ, ຖ້າຫາກມີການປັບປຸງດ້ານການຕະຫຼາດ, ມີການຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບນ້ຳເຜິ້ງ ແລະ ມີການຂະຫຍາຍການລ້ຽງເຜິ້ງ ອອກຢ່າງກ້ວາງຂວາງ

 

ດາວໂຫລດ

ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນ (ແມງດັນ) - ລາວ (19 MB)

ການລ້ຽງເຜິ້ງໂກນ (ແມງດັນ)

ການປະກອບສ່ວນ