ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 63 found.

1: ກົບນາ / East Asian Bullfrog

Last updated 27 Jul 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1835)

2: ຫອຍຈູບ / River Snail

Last updated 23 Jun 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Filopaludina martensi martensi (Frauenfeld, 1865) / Filopaludina

3: ຄັນຄາກບ້ານ / Asian Common Toad

Last updated 08 Jun 2023
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
Scientific / Family name Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) / Bufonidae

4: ປາໄນ / Common carp

Last updated 16 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 / Cyprinidae

5: ປາບູ່ / Marble Goby

Last updated 15 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) / Eleotridae

6: ອຶ່ງນ້ອຍຫຼັງທາດ / Ornate Chorus Frog

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Microhyla fissipes Boulenger, 1884 / Microhylidae

7: ປີງຄວາຍ / Asian Buffalo leech

Last updated 13 Oct 2022
Use
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Hirudinaria manillensis (Lesson,1842) / Hirudinea

8: ຫອຍປາກກວ້າງ / Golden Apple Snail

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Pomacea canaliculata (Lamarck, 1819) / Ampullariidae

9: ປາຄໍ່ / Snakehead Murrel Fish

Last updated 01 Sep 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Channa striata (Bloch, 1793) / Channidae

10: ເຕົ່ານາ / Mekong Snail-eating Turtle

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Malayemys subtrijuga (Schlegel & Müller, 1845) / Geoemydidae
ການປະກອບສ່ວນ