ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 4 out of 4 found.

1: ກົບນາ / East Asian Bullfrog

Last updated 27 Jul 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1835)

2: ອຶ່ງນ້ອຍຫຼັງທາດ / Ornate Chorus Frog

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Microhyla fissipes Boulenger, 1884 / Microhylidae

3: ເຕົ່ານາ / Mekong Snail-eating Turtle

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Malayemys subtrijuga (Schlegel & Müller, 1845) / Geoemydidae

4: ຂຽດຕະໂອດໃຫຍ່ / Mortensen's stream frog

Last updated 19 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Sylvirana mortenseni (Boulenger, 1903) / Ranidae
ການປະກອບສ່ວນ