ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 5 out of 5 found.

1: ໂອງມັ່ງ / Eld's Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Rucervus eldii (McClelland, 1842) / Cervidae

2: ເສົາຫຼາ / Saola

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Pseudoryx nghetinhensis Dung, Giao, Chinh, Tuoc, Arctander, MacKinnon, 1993 / Bovidae

3: ຄາງແວນຖິ່ນເຫນືອ / Phayre's leaf monkey

Last updated 08 Feb 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Trachypithecus phayrei (Blyth, 1847) / Cercopithecidae

4: ລີງວອກ / Rhesus Macaque

Last updated 04 Feb 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Macaca mulatta (Zimmermann, 1780) / Cercopithecidae

5: ລີງຜົມແບ່ງ / Assamese Macaque

Last updated 22 Jan 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Macaca assamensis McClelland, 1840 / Cercopithecidae
ການປະກອບສ່ວນ