ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 116 found.

1: ແລນ / Bengal Monitor

Last updated 30 Aug 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Varanus bengalensis (Daudin, 1802) / Varanidae

2: ນາກໃຫຍ່ຂົນລຽບ / Smoot-coated Otter

Last updated 10 Mar 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Lutrogale perspicillata (Geoffroy Saint Hilaire, 1826) / Mustelidae

3: ງູກ່ານປ້ອງເຫຼືອງ / Mangrove Snake

Last updated 10 Mar 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Boiga dendrophila (F. Boie, 1827) / Colubridae

4: ເຫງັນຫາງກ່ານ / Large-spotted Civet

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Viverra megaspila Blyth, 1862 / Viverrida

5: ຟານແດງ / Red Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) / Cervidae

6: ຟານໄກ້ / Lesser Chevrotain

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Tragulus javanicus (Osbeck, 1765) / Tragulidae

7: ຟານເຂົາໃຫຍ່ / Large-antlered Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus vuquangensis (Tuoc, Dung, Dawson, Arctander and Mackinnon, 1994) / Cervidae

8: ກວາງຊາຍ / Hog Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Axis porcinus (Zimmermann, 1780) / Cervidae

9: ກວາງ / Sambar

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rusa unicolor (Kerr, 1792) / Cervidae

10: ໂອງມັ່ງ / Eld's Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Rucervus eldii (McClelland, 1842) / Cervidae
ການປະກອບສ່ວນ