ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 28 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ແມງອີໜ້ຽວ / Common skimmer

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Crocothermis sp. / Libellulidea

3: ແມງຈິງຫຼີດທ້ອງແດງ / Cambodian field crickets

Last updated 02 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Modicogryllus confirmatus (F.Walker, 1859) / Gryllidae

4: ແມງຂີ້ຄັງ / Lac

Last updated 21 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Laccifer lacca Cockerell, 1924 / Kerridae

5: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

6: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

7: ແມງຈັກຈັນ / Cicada

Last updated 11 Mar 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Dundubia rufivena Walker, F., 1850 / Cicadidae

8: ແມງຈີຊອນປີກຍາວ / The Long-Wings Mole Cricket

Last updated 17 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois, 1805 / Gryllotalpidae

9: ແມງຄາມ / Fighting Beetle

Last updated 13 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Xylotrupes gideon (Linnaeus, 1767) / Scarabaeidae

10: ແມງຈຸດຈີ່ເບົ້າ / Dung Beetle

Last updated 13 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Heliocopris bucephalus (Fabricius, 1775) / Scarabaeinae
ການປະກອບສ່ວນ