ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 50 found.

1: ຟານແດງ / Red Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1780) / Cervidae

2: ຟານໄກ້ / Lesser Chevrotain

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Tragulus javanicus (Osbeck, 1765) / Tragulidae

3: ຟານເຂົາໃຫຍ່ / Large-antlered Muntjac

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Muntiacus vuquangensis (Tuoc, Dung, Dawson, Arctander and Mackinnon, 1994) / Cervidae

4: ກວາງຊາຍ / Hog Deer

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Axis porcinus (Zimmermann, 1780) / Cervidae

5: ກວາງ / Sambar

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rusa unicolor (Kerr, 1792) / Cervidae

6: ຄວາຍປ່າ / Wild Water Buffalo

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bubalus arnee (Kerr, 1792) / Bovidae

7: ງົວແດງ / Banteng

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bos javanicus d'Alton, 1823 / Bovidae

8: ໜູພຸກໃຫຍ່ / Greater Bandicoot Rat

Last updated 15 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Bandicota indica (Bechstein, 1800) / Muridae

9: ເປັດກາບ / Domestic Duck

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Anas platyrhynchos domesticus Linnaeus, 1758 / Anatidae

10: ກວາງປ່າ / Sambar Deer

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rusa unicolor (Kerr, 1792) / Cervidae
ການປະກອບສ່ວນ