ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 66 found.

1: ຖົ່ວຂຽວ / Mung Bean

Last updated 29 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Vigna radiata (L.) R.Wilczek / Fabaceae

2: ເຫັດຂ້ອນຂາວ / White Log Mushroom

Last updated 12 Sep 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lentinus squarrosulus Mont. / Polyporaceae

3: ຜັກຂະ / Climbing wattle

Last updated 30 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Acacia pennata (L.) Willd. / Fabaceae

4: ຕົ້ນໝາກພ້າວ / Coconut tree

Last updated 29 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Cocos nucifera L. / Arecaceae

5: ຢາສູບ / Tobacco

Last updated 27 Jul 2022
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Nicotiana tabacum L. / SOLANACEAE

6: ໝາກເຜັດຂີ້ໜູ / Bird Pepper

Last updated 27 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Capsicum annuum L. / Solanaceae

7: ອ້ອຍ / Sugar Can

Last updated 26 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Saccharum officinarum L. / Poaceae

8: ຕົ້ນປໍປ່ານ / Ramie

Last updated 13 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Boehmeria nivea (L.) Gaudich. / Urticaceae

9: ໝາກນັດ / Pineapple

Last updated 26 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Ananas comosus (L.) Merr. / Bromeliaceae

10: ໝາກເລັ່ນ / Tomato

Last updated 23 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Lycopersicon esculentum Mill. / Solanaceae
ການປະກອບສ່ວນ