ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງຕະຫຼາດເມືອງພູກູດ

10 Feb 2020 Authors: TABI

ເຫັດຫວາຍ ແລະ ເຫັດກໍ່ແດງເປັນເຫັດທຳມະຊາດທີ່ມີຄຸນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ດີໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ

ດາວໂຫລດ

ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງຕະຫຼາດເມືອງພູກູດ - ລາວ (1.5 MB)

ປ້າຍທີ່ຕິດຕັ້ງຕະຫຼາດເມືອງພູກູດ

ການປະກອບສ່ວນ