ການກຳຈັດດ້ວງກໍໃນນາເຂົ້າ

Andy Souvanphakdy
ດ້ວງກໍ ຫຼື ແມງກະເບື້ອກາງຄືນ ມັກຈະລະບາດຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເຂົ້າແຕກກໍ ຫາ ແຕກກໍສູງສຸດ, ເຂົ້າຕັ້ງທ້ອງ
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ
phakhaolao.la
phakhaolao.la

ວິທະຍາສາດ: child suppressalis 
ຊື່ສາມັນ: stem borer 
ຊື່ພາສາລາວ: ດ້ວງກໍ

ດ້ວງກໍໂຕແກ່ຈະເປັນແມງກະເບື້ອກາງຄືນ ໂຕອ່ອນຂອງດ້ວງກໍຈະເຂົ້າໄປຢູ່ໃນກາບຂອງໃບເຂົ້າ. ໃນໄລຍະທໍາອິດຕົວອ່ອນຂອງດ້ວງກໍສີບົວອ່ອນ ແລະ ດ້ວງກໍລາຍແຊກ ອາດຈະລວມກັນຢູ່ໃນທໍ່ໃດຫນໍ່ຫນຶ່ງຂອງຕົ້ນເຂົ້າ, ສ່ວນດ້ວງກໍສີເຫຼືອງ ແລະ ສີຂາວມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວໂຕບົ້ງ ແລະ ດັກແດ້ຂອງດ້ວງກໍມັກພົບຢູ່ໃນກາບໃບເຂົ້າ ຫຼື ລໍາຕົ້ນ ຢູ່ຖັດຮວງເຂົ້າລົງມາຈົນເຖິງຫນ້າດິນ.

ການລະບາດ

ດ້ວງກໍຈະລະບາດຕັ້ງແຕ່ໄລຍະເຂົ້າແຕກກໍ ຫາ ແຕກກໍສູງສຸດ ເຂົ້າຕັ້ງທ້ອງ, ແຕ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຊັດເຈນເວລາເຂົ້າອອກຮວງເພາະຈະເຫັນເປັນສີຂາວ

ລັກສະນະການທໍາລາຍ

 • ໂຕອ່ອນຂອງດ້ວງກໍຈະທໍາລາຍຕົ້ນເຂົ້າ ດ້ວຍການກັດກິນພາຍໃນລໍາຕົ້ນບໍລິເວນທໍ່ລໍາລຽງອາຫານຂອງຕົ້ນເຂົ້າ
 • ໃນໄລຍະເຂົ້າແຕກກໍເຮັດໃຫ້ໃບຍອດຫ່ຽວແຫ້ງ ແລະ ເວລາເຂົາອອກຮວງເປັນສີຂາວໆ ເມັດເຂົ້າຈະລີບ

ວິທີການປ້ອງກັນ

 • ປູກພືດຫມູນວຽນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນດ້ວງກໍ ໃຫ້ຫນ້ອຍລົງເພາະມັນຈະເປັນເງື່ອນໄຂລະບາດໃນລະດູຕໍ່ໄປ.
 • ບໍ່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນໃນໂຕເຈນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ໃບເຂົ້າງາມ ດ້ວງກໍມັກມາວາງໄຂ່ໃສ່. 
 • ຄວນໃຊ້ໄຟຕະກຽງໃຕ້ໄວ້ໃນເວລາກາງຄືນເພື່ອຂ້າແມ່ດ້ວງກໍ.
 • ຮັກສາສັດຕູພືດທໍາມະຊາດເຊັ່ນ: ແຕນບຽນ, ແມງມູມຊະນິດຕ່າງໆ, ຕັກແຕນຫນວດຍາວ ໂດຍການຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ສານເຄມີ. 
 • ໃຊ້ນໍ້າສະກັດຊີວະພາບສີດປ້ອງກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
 • ນໍາໃຊ້ສະຫມຸນໄພໃນການກໍາຈັດ ມີສ່ວນປະສົມດັ່ງນີ້: ເປືອກຫມາກມັງຄຸດບົດລະອຽດ 1 ຂີດ, ເຫຼົ້າ 70 % 450 ຊີຊີ

ວິທີປຸງແຕ່ງນໍ້າສະຫມຸນໄພ: ນໍາເອົາສ່ວນປະສົມມາຮວມເຂົ້າກັນ ແລ້ວຫມັກປະໄວ້ 7 ວັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ກັ່ນຕອງດ້ວຍຜ້າສະອາດ

ອັດຕາສ່ວນໃນການໃຊ້: ນໍ້າສະກັດ 2 ຊີຊີ ຕໍ່ ນໍ້າ 20 ລິດ ໃຊ້ສີດພົ່ນຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 3 ວັນ ເວລາສີດແມ່ນຕອນເຊົ້າ ຫຼື
ຕອນແລງ, ຄວນສີດພົ່ນໃນຊ່ວງເຂົ້າໄດ້ 30 ວັນ ຂຶ້ນໄປ.

ວິທີການກໍາຈັດ

 • ໃນເວລາກ່ຽວເຂົ້າໃຫ້ກ່ຽວຈໍາດິນບໍ່ໃຫ້ເຫຼືອຕໍເຟືອງຫຼາຍ ເພາະຕໍເຟືອງຈະເປັນບ່ອນລີ້ຂອງດ້ວງກໍ
 • ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວເຂົ້າແລ້ວໃຫ້ເອົານໍ້າເຂົ້າໃສ່ນາ ຂັງໄວ້ເພື່ອຂ້າດັກແດ້ຂອງດ້ວງກໍ.
 • ໃນກໍລະນີທີ່ເຫັນດ້ວງກໍ່ເກີດຂື້ນຫຼາຍ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາເຄມີເຊັ່ນ: Imdacloprid, Thiamethoxam ໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂ້າງກ່ອງຢາ, ຄວນສີດພົ່ນໃນເວລາຕອນເຊົ້າ ຫຼື ຕອນແລງ (ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນແມ່ນບໍ່ໃຫ້ໃຊ້)
   

ອ້າງອີງ

ຄູ່ມືປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃນນາເຂົ້າສູນປ້ອງກັນພືດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືປ້ອງກັນແມງໄມ້ສັດຕູພືດໃນນາເຂົ້າ ກົມສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພິມເຜີຍແຜ່ປີ 1997

ຄູ່ມືປຸງແຕ່ງຢາພື້ນເມືອງປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດສັດຕູພືດສູນພັດທະນາກະສິກຳສະອາດ, ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຄູ່ມືບັນຫາເຂົ້າໃນນາຂອງກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 1990

ສຳນັກວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາເຂົ້າ, ກົມການເຂົ້າຂອງໄທ

ຄູ່ມືແນະນຳ ການປ້ອງກັນ ກຳຈັດແມງໄມ້ ແລະ ພະຍາດເຂົ້າໃນນາ ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ

Contribute