ອາຫານທໍາມະຊາດ ກໍເປັນໂພຊະນາການທີ່ດີສໍາລັບເດັກ Wild food wisdom also for children

bouavone thipphavanh
ແນະນຳວິທີເຮັດ
Lao Farmer Network ເຄືອຂ່າຍຊາວກະສິກອນລາວ

ບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການ ຈາກກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ວິດີໂອຜະລິດໂດຍ: ຄຣິກ

Contribute