ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກ 3 ຊະນິດແມງໄມ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິດພະຍາດໄວຣັດ

23 Jan 2020 Authors: Thongkhoun Sisaphaithong
ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກ 3 ຊະນິດແມງໄມ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິດພະຍາດໄວຣັດ

• ກຸ່ມ MoA ທີ່ເປັນທາງເລືອກເພື່ອປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມຕ້ານທານ
• ຮັບປະກັນວ່າການສິດພົ່ນແມ່ນທົ່ວເຖິງໂດຍສະເພາະລຸ່ມໃບ
• ໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົວໃນເວລາພົ່ນຢາ
• ຫຼັງການສິດພົນຕ້ອງລ້າງໃຫ້ສະອາດ

Downloads

ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກ 3 ຊະນິດແມງໄມ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິດພະຍາດໄວຣັດ - ລາວ (22.5 MB)

ຄູ່ມືທາງເຕັກນິກ 3 ຊະນິດແມງໄມ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ພຶດຕິດພະຍາດໄວຣັດ

Contribute