ການຜະລິດຮໍໂມນພືດ (Plant Hormone)

Soulivanh BOUNTHAMMY
ວິທີການເຮັດຮໍໂມນພືດປອດສານເຄມີ ເພື່ອຊ່ວຍເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດຜັກ
ແນະນຳວິທີເຮັດ
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A+%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&sxsrf=ACYBGNT9TW3OVConGiIWvuQUoZrs4nyQ1w:1568273923387&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFj_TQ48rkAhUZQN4KHTfACSYQ_AUIEigB&cshid=1568274125035436&biw=1280&bih=610#imgrc=hYTpUjVPFtFOSM:
grandpaurbanfarm.com

ການຜະລິດຮໍໂມນພືດ (Plant Hormone)
   ການຜະລິດຮໍໂມນແມ່ນແນໃສ່ເລັງດອກ, ເລັ່ງຮາກ
 ສ່ວນປະສົມ:
    -  ໝາກໄມ້ສຸກທຸກຊະນິດ  2 ສ່ວນ. 
    -  ຫອຍເຊີຣີ 1 ສ່ວນ. 
    -  ຕົ້ນກະບອງເພັດ 1 ສ່ວນ. 
    -  ກາກນ້ໍາຕານ 5 ສ່ວນ (ຖ້າບໍ່ມີໃຫ້ເອົານ້ໍາຕານແທນ). 
    -  ຖັງພລາສະຕິກ 50 ລິດ 1 ຖັງ. 
 ວິທີເຮັດ:
     ເອົາໝາກໄມ້ສຸກ, ກະບອງເພັດ, ຫອຍເຊີລີ ມາຟັກໃຫ້ແຫຼກເອົາລົງໃສຖັງພລາສະຕິກ, ເອົານໍ້າໃສພໍຖ້ວມປິດຝາແລ້ວໝັກໄວ້ 1 ເດືອນ ແລ້ວເອົາກາກນໍ້າຕານ ຫຼື ນ້ໍາຕານຊາຍແດງເທລົງແລ້ວໝັກໄປອີກ 15-30 ວັນແລ້ວຕອງເອົານ້ໍາສະກັດມາໃຊ້ໄດ້. 
 ການນໍາໃຊ້ເພື່ອເລັ່ງດອກ:
     ໃຊ້ຕາມລະດູການຂອງດອກພືດ, ຮໍໂມນພືດ 1 ຊີຊີ/ນໍາ 1 ລິດ ສິດຕິດຕໍ່ກັນ 7 ຫຼື 15 ວັນພືດຈະອອກດອກໄວກວ່າປົກກະຕິ. ສິດໃສ່ໄມ້ປະດັບຕິດຕໍ່ກັນ 20 ວັນກໍ່ຈະອອກດອກ. 
ວິທີການນໍາໃຊ້ 
   - ຫົດຜັກ, ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 2 ບ່ວງປະສົມນ້ໍາ 10 ລິດ.
   - ໃຊ້ໃນການເຮັດປຸ໋ຍບົ່ມ. 
   - ໃຊ້ເປັນສານສະກັດ ຫຼື ຍ່ອຍສະຫຼາຍສານອິນຊີ.


ຂໍ້ມູນຈາກ: ປື້ມເນື້ອໃນຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມການຜະລິດກະສິກໍາຂອງສະຖານການສຶກສາ
 

Contribute