ນໍ້າໝັກຊີວະພາບ ສູດຂັບໄລ່ແມງໄມ້

Soulivanh BOUNTHAMMY
ສາລະພັດຄວາມຮູ້ ສູດນໍ້າໝັກຂັບໄລ່ແມງໄມ້ປອດສານເຄມີ
ແນະນຳວິທີເຮັດ
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E+%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87&sxsrf=ACYBGNT_HKnAmt2AxklzPrDsJHrASINf5A:1568258459469&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw4pGDqsrkAhWSfd4KHSeiCcIQ_AUIEygC&cshid=1568258542340626&biw=1280&bih=610#imgrc=cBYvdNkTkHsXCM:
puechkaset.com

ສູດຂັບໄລ່ແມງໄມ້
  ສ່ວນປະກອບມີຄື:

    -   ຫົວເຊື່ອຊີວະພາບ 1 ສ່ວນ. 
    -   ກາກນໍ້າຕານ 1 ສ່ວນ. 
    -   ເຫຼົ້າຂາວ 1 ສ່ວນ. 
    -   ນໍ້າສົ້ມສາຍຊູ 5 % 1 ສ່ວນ. 
    -   ນໍ້າສະອາດ 1 ສ່ວນ. 
   ວິທີເຮັດ: ເອົາກາກນ້ໍາຕານປະສົມນໍາໃຫ້ລະລາຍແລ້ວໃສ່ເຫຼົ້າຂາວ ແລະ ນ້ໍາສົ້ມສາຍຊູ 5%, ເຂົ້ານໍາ ຫົວເຊື້ອໃສ່, ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ, ອັດໃຫ້ແໜ້ນປະໄວ້ 15 ວັນ, ໃນໄລຍະໝັກໃຫ້ສັ່ນຂວດທຸກມື້ແລ້ວເປີດຝາລະບາຍອາກາດ.
   ວິທີນໍາໃຊ້: ນໍາສະກັດໜຶ່ງບ່ວງແກງປະສົມນ້ໍາ 10 ລິດຫົດໃສ່ຜັກ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ 1 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ.


ຂໍ້ມູນຈາກ: ປື້ມເນື້ອໃນຄູ່ມືເຝິກອົບຮົມການຜະລິດກະສິກໍາຂອງສະຖານການສຶກສາ

Contribute