ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງໃນແຂວງຫົວພັນ

Languages

10 Feb 2020 Authors: TABI
Phakhaolao.la

ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ເອີ້ນວ່າ ໝາກແປ້ນ ແລະ ໝາກຈອມແມ່ນມີຄວາມ
ຕ້ອງການສູງ ຍ້ອນວ່າມັນເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫຼາຍເພາະວ່າມັນມີລົດ
ຊາດສົ້ມຫວານປົນກັນ. ມີໂອກາດໃນການຜັນຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດເພື່ອຕອບສະ
ໜອງຄວາມຕອ້ ງການດງ່ັ ກາ່ ວ ໂດຍການແນະນາໍ ວທິ ກີ ານປກູ ໃຫມ້ ຄີ ນຸ ນະພາບສງູ ຂນ້ຶ ,
ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບົວລະບັດຮັກສາ, ສຸ່ມໃສ່ພັດທະນາທາງດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຊາວສວນປູກໝາກກ້ຽງ.

ດາວໂຫລດ

ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (24.5 MB)

ໝາກກ້ຽງພື້ນເມືອງໃນແຂວງຫົວພັນ

LOCAL ORANGES VARIETIES in Houaphanh Province - English (23.6 MB)

LOCAL ORANGES VARIETIES in Houaphanh Province

ການປະກອບສ່ວນ