ຫລັກສູດການສຶກສາດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນແຂວງຫົວພັນ

Languages

10 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ຫລັກສູດການສຶກສາດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກໍາ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ໂດຍ ກະຊວງສຶກສາ
ທິການ ແລະ ກິລາ, ໄດ້ມີຜົນສໍາເລັດເປັນຢ່າງດີຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຈົນສາມາດຂະ
ຫຍາຍການຮຽນການສອນອອກໄປສູ່ໂຮງຮຽນສາມັນໃນເມືອງອື່ນໆ. ຫລັກສູດນີ້ເກີດຂຶ້ນ
ເປັນໄປຕາມຄວາມມຸ້ງຫວັງ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ຂອງ ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ ແລະ ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນ.

ດາວໂຫລດ

ຫລັກສູດການສຶກສາດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນແຂວງຫົວພັນ - ລາວ (15.5 MB)

ຫລັກສູດການສຶກສາດ້ານຊີວະນາໆພັນກະສິກຳໃນແຂວງຫົວພັນ

ການປະກອບສ່ວນ