ຄູ່ມືແນະນໍາເຕັກນິກພື້ນຖານການປູກໝາກແໜູ່ງກວາງຕຸງ

21 Aug 2017 Authors: ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ
ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ

ໝາກແໜູ່ງ ແມ່ນເຄືື່ອງປ່າຂອງດົງຊະນິດໜື່ງທີື່ມີຄຸນຄູ່າ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ ໍ່ສັງຄົມມະນຸດເຮົາ ໂດຍໄດ້ນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນວົງການການແພດ ເພືື່ອປະກອບເປັນສູ່ວນປະສົມຂອງອາຫານ ແລະ ຢາສະໝຸນໄພເຂົື້າໃນການຮັກສາ ໂລກໄພ ໄຂ້ເຈັບ ຕູ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ຢາດີເຈັບທ້ອງ, ທ້ອງອືດ, ຊູ່ວຍຍູ່ອຍກະເພາະອາຫານ, ເປັນຢາດີເຈັບແຂ້ວ ແລະ ໃຊ້ປະສົມ ກັບຊະນິດຢາອືື່ນໆ, ນອກນັື້ນຍັງໃຊ້ເປັນເຄືື່ອງເທດໃນການປະສົມອາຫານອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ດາວໂຫລດ

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ - ລາວ (2.1 MB)

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ຂະແໜງສົ່ງເສີມກະສິກໍາ ແລະ ສະຫະກອນ

ການປະກອບສ່ວນ