ການປູກພືດໝູນວຽນ

29 Nov 2019 Authors: Thongkhoun Sisaphaithong

ການປູກພືດຜັກແບບໝູນວຽນແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຜະລິດຜັກໃຫ້ໄດ້ຕາຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດຜັກໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດພືດຜັກໃນຮອບໜື່ງປີໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສູດ, ສຳຄັນໄປກວ່ານັ້ນຍັງສາມາດປ້ອງກັນການເກີດຂອງພະຍາດ ແລະ ສັດຕູພືດອິກດ້ວຍ, ການຄັດເລືອກພືດຜັກໃນການປູກຍັງໄດ້ອິງໃສ່ລະດູການປູກ, ສະຖານທີ່ ແລະ ການຕະຫຼາດທີ່ດີ, ສຳລັບການປູກພືດໝູນວຽນໃນລະຫວ່າງ 3-4 ປີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເລືອກພືດຜັກທີ່ມີຕະກຸນ ແລະ ປະເພດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສຳລັບປັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ດິນໃນການປູກຕ້ອງມີການພັກດິນ, ການໃສ່ຝຸ່ນ ແລະ ການປູກພືດທີ່ມີສີຂຽວ, ເພື່ອຊ່ວຍໃນການປັບຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ.

ດາວໂຫລດ

ການປູກພືດໝູນວຽນ - English (997 KB)

ການປູກພືດໝູນວຽນ

ການປະກອບສ່ວນ