ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 8 out of 8 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

3: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

4: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

5: ແມງຈຸດຈີ່ຫວາຍ / Dung Beetle

Last updated 05 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Copris nevinsoni Waterhouse, 1891 / Scarabaeidae

6: ແມງຊ້າງ / Green Weevil

Last updated 05 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Hypomeces squamosus (Fabricius, 1792) / Curculionidae

7: ແມງຄັບຂາແດງ / Red Legs Jewel Beetles

Last updated 05 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Sternocera ruficornis Saunders, 1866 / Buprestidae

8: ເຜິ້ງມິ້ມ / Little Bee

Last updated 05 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis florea Fabricius, 1787 / Apidae
ການປະກອບສ່ວນ