ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 43 found.

1: ແມງຈີ່ນາຍ / Short Tailed crickets

Last updated 19 Jun 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Tarbinskiellus portentosus (Lichtenstein, 1796) / Gryllidae

2: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

3: ແມງອີໜ້ຽວ / Common skimmer

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Crocothermis sp. / Libellulidea

4: ແມງຈິງຫຼີດທ້ອງແດງ / Cambodian field crickets

Last updated 02 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Modicogryllus confirmatus (F.Walker, 1859) / Gryllidae

5: ແມງຂີ້ຄັງ / Lac

Last updated 21 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Laccifer lacca Cockerell, 1924 / Kerridae

6: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

7: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

8: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

9: ແມງຈັກຈັນ / Cicada

Last updated 11 Mar 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Dundubia rufivena Walker, F., 1850 / Cicadidae

10: ແມງຈີຊອນປີກຍາວ / The Long-Wings Mole Cricket

Last updated 17 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois, 1805 / Gryllotalpidae
ການປະກອບສ່ວນ