ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 8 out of 8 found.

1: ສົ້ມພໍ / Tooth brush tree

Last updated 19 Apr 2021
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Streblus asper Lour. / MORACEAE

2: ຕົ້ນຄ້າ / Donax

Last updated 24 Mar 2021
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. / MARANTACEAE

3: ກ້ວຍນ້ຳ / Kluai Nam Wa

Last updated 08 Dec 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Musa acuminata x balbisiana Colla (ABB Group) cv. Kluai “Namwa”/ Musaceae

4: ກັນຊາ / Marijuana

Last updated 02 Nov 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cannabis sativa var. indica (Lam.) Wehmer / Cannabaceae

5: ໝາກຄໍ້ຂຽວ / Taraw palm

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A.Chev / Arecaceae

6: ຕີນເປັດ / Tin Pet

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Alstonia scholaris (L.) R. Br. / Apocynaceae

7: ຫົວສີໄຄ / Lemon Grass

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cymbopogon citratus (DC.) Stapf / Poaceae

8: ສານ / Lady Palm

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Rhapis cochinchinensis (Lour.) Mart. / Arecaceae
ການປະກອບສ່ວນ