ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 4 out of 4 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

3: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

4: ດ້ວງແມ້ / Bamboo Caterpillar

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Omphisa fuscidentalis (Hampson, 1896) / Pylalidae
ການປະກອບສ່ວນ