ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 5 out of 5 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

3: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

4: ດ້ວງແມ້ / Bamboo Caterpillar

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Omphisa fuscidentalis (Hampson, 1896) / Pylalidae

5: ແມງເຂົ້າສານ / Western erete

Last updated 05 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Eretes sticticus (Linnaeus, 1767) / Dytiscidae
ການປະກອບສ່ວນ