ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 10 found.

1: ຜັກຕົບ / Water Hyacinth

Last updated 24 May 2023
Use
ພະລັງງານ
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Eichhornia crassipes (Mart.) Solms / Pontederiaceae

2: ໝາກແຕງກວາ / Cucumber

Last updated 17 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Cucumis sativus L. / CUCURBITACEAE

3: ໄມ້ເຮ້ຍ / Slender Bamboo

Last updated 01 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Schizostachyum blumei Nees / Poaceae

4: ກ້ວຍນ້ຳ / Kluai Nam Wa

Last updated 08 Dec 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Musa acuminata x balbisiana Colla (ABB Group) cv. Kluai “Namwa”/ Musaceae

5: ຕົ້ນຜັກກະໂດນໃຫຍ່ / Tummy-Wood

Last updated 01 Dec 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Careya arborea Roxb./ Lecythidaceae

6: ກັນຊາ / Marijuana

Last updated 02 Nov 2020
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cannabis sativa var. indica (Lam.) Wehmer / Cannabaceae

7: ຕີນເປັດ / Tin Pet

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Alstonia scholaris (L.) R. Br. / Apocynaceae

8: ຕົ້ນງີ້ວ / Kapok Tree

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Ceiba pentandra (L.) Gaertn. / Malvaceae

9: ຫົວສີໄຄ / Lemon Grass

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cymbopogon citratus (DC.) Stapf / Poaceae

10: ຜັກລໍ້າ / Coralwood

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Adenanthera pavonina var. luteosemiralis (G.A. Fu & Y.K. Yang) X.Y. Zhu / Fabaceae
ການປະກອບສ່ວນ