ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 3 out of 3 found.

1: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

2: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

3: ດ້ວງແມ້ / Bamboo Caterpillar

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Omphisa fuscidentalis (Hampson, 1896) / Pylalidae
ການປະກອບສ່ວນ