ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 8 out of 8 found.

1: ດອກມະລິ / Arabian jasmine

Last updated 06 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Jasminum sambac (L.) Aiton / Oleaceae

2: ພູປ່າ / Balinese long pepper

Last updated 23 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Piper retrofractum Vahl / PIPERACEAE

3: ກ້ານຖີນແດງ / Cucur Atap

Last updated 14 Jan 2021
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Baeckea frutescens L. / MYRTACEAE

4: ດອກພຸດ / Crape jasmine

Last updated 14 Dec 2020
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. / Apocynaceae

5: ຕີນຕັ່ງ / Chinese Desmos

Last updated 22 Nov 2019
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Desmos chinensis Lour. / Annonaceae

6: ຈໍາປີ / Champak

Last updated 03 Apr 2019
Use
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre / Magnoliaceae

7: ໄມ້ແປກສອງຍອຍ / Two-needles Pine

Last updated 03 Apr 2019
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
ສີ່ງປູກສ້າງ
ກ້ອນນ້ຳມັນຢາງ / ນ້ຳຢາງ
Scientific / Family name Pinus merkusii Jungh. & de Vriese / Pinaceae

8: ຫົວສີໄຄ / Lemon Grass

Last updated 03 Apr 2019
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cymbopogon citratus (DC.) Stapf / Poaceae
ການປະກອບສ່ວນ