ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 51 found.

1: ຄວາຍປ່າ / Wild Water Buffalo

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bubalus arnee (Kerr, 1792) / Bovidae

2: ງົວແດງ / Banteng

Last updated 09 Dec 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Bos javanicus d'Alton, 1823 / Bovidae

3: ແມງຂີ້ຄັງ / Lac

Last updated 21 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Laccifer lacca Cockerell, 1924 / Kerridae

4: ດອກມະລິ / Arabian jasmine

Last updated 06 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Jasminum sambac (L.) Aiton / Oleaceae

5: ສີໄຄຫອມ / Citronella Grass

Last updated 06 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ພືດປະດັບ
Scientific / Family name Cymbopogon nardus (L.) Rendle/POACEAE

6: ແຄຫອມ / Cassia Cinnamon

Last updated 27 Aug 2021
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Cinnamomum camphora (L.) J.Presl / Lauraceae

7: ຜັກກະເດົາ / Margosa Tree

Last updated 07 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Azadirachta indica A.Juss. / Meliaceae

8: ສີສຽດ / Burma Mahogany

Last updated 07 Sep 2021
Use
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Pentace burmanica Kurz / Malvaceae

9: ກໍ່ເດືອຍ / Chestnut

Last updated 26 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Castanopsis indica (Roxb. ex Lindl.) A.DC / Fagaceae

10: ນໍ້າມັນຍາງ / Shorea Dammar

Last updated 26 Aug 2021
Use
ພະລັງງານ
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
ກ້ອນນ້ຳມັນຢາງ / ນ້ຳຢາງ
Scientific / Family name Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don / Dipterocarpaceae
ການປະກອບສ່ວນ