ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 1 out of 1 found.

1: ຝ້າຍຫົວ / Cotton

Last updated 26 Oct 2021
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Gossypium herbaceum L. / MALVACEAE
ການປະກອບສ່ວນ