ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 12 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ຕັກກະແຕນເຂົ້າ / Rice Grasshopper

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyrtacanthacris tatarica tatarica (Linnaeus, 1758) / Acrididae

3: ໜອນໄໝມ້ອນ / Silkworm

Last updated 16 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Bombyx mori (Linnaeus, 1758) / Bombycidae

4: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

5: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

6: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

7: ແມງຕັກກະແຕນໜວດສັ້ນບ່າຂາວ / White Shoulder Grasshopper

Last updated 13 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Apalacris varicornis Walker, 1870 / Acrididae

8: ດ້ວງແມ້ / Bamboo Caterpillar

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Omphisa fuscidentalis (Hampson, 1896) / Pylalidae

9: ຕໍ່ດ່ານ / Asian giant hornet

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Vespa mandarinia magnifica Smith, 1852 / Vespidae

10: ແມງມັນເຂົ້າ / Conehead Grasshopper

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Neoconocephalus melanorhinus Rehn & Hebard, 1907 / Tettigoniidae
ການປະກອບສ່ວນ