ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 7 out of 7 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ຕັກກະແຕນເຂົ້າ / Rice Grasshopper

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyrtacanthacris tatarica tatarica (Linnaeus, 1758) / Acrididae

3: ເຜິ້ງຫຼວງ / Giant Honey Bee

Last updated 16 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Apis dorsata Fabricius, 1793 / Apidae

4: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

5: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

6: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

7: ດ້ວງແມ້ / Bamboo Caterpillar

Last updated 06 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Omphisa fuscidentalis (Hampson, 1896) / Pylalidae
ການປະກອບສ່ວນ