ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 28 found.

1: ປວກ/Termite

Last updated 14 Jun 2023
Use
ອາຫານ
Scientific / Family name Odontotermes takensis (A.) / Termitidae

2: ຕັກກະແຕນເຂົ້າ / Rice Grasshopper

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyrtacanthacris tatarica tatarica (Linnaeus, 1758) / Acrididae

3: ເຜິ້ງຫຼວງ / Giant Honey Bee

Last updated 16 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Apis dorsata Fabricius, 1793 / Apidae

4: ແມງຂີ້ຄັງ / Lac

Last updated 21 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Laccifer lacca Cockerell, 1924 / Kerridae

5: ໜອນໄໝມ້ອນ / Silkworm

Last updated 16 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Bombyx mori (Linnaeus, 1758) / Bombycidae

6: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

7: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

8: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae

9: ແມງຄາມ / Fighting Beetle

Last updated 13 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Xylotrupes gideon (Linnaeus, 1767) / Scarabaeidae

10: ແມງຂວດ / The Bushcricket

Last updated 13 Dec 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Mecopoda elongata (Linnaeus, 1758) / Tettigoniidae
ການປະກອບສ່ວນ