ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 52 found.

1: ແມງຈີ່ນາຍ / Short Tailed crickets

Last updated 19 Jun 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Tarbinskiellus portentosus (Lichtenstein, 1796) / Gryllidae

2: ຕັກກະແຕນເຂົ້າ / Rice Grasshopper

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyrtacanthacris tatarica tatarica (Linnaeus, 1758) / Acrididae

3: ແມງອີໜ້ຽວ / Common skimmer

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Crocothermis sp. / Libellulidea

4: ແມງຈິງຫຼີດທ້ອງແດງ / Cambodian field crickets

Last updated 02 Jul 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Modicogryllus confirmatus (F.Walker, 1859) / Gryllidae

5: ເຜິ້ງຫຼວງ / Giant Honey Bee

Last updated 16 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Apis dorsata Fabricius, 1793 / Apidae

6: ແມງຂີ້ຄັງ / Lac

Last updated 21 Dec 2021
Use
ສີນຄ້າ
ນ້ຳມັນຫອມ
Scientific / Family name Laccifer lacca Cockerell, 1924 / Kerridae

7: ໜອນໄໝມ້ອນ / Silkworm

Last updated 16 Dec 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Bombyx mori (Linnaeus, 1758) / Bombycidae

8: ເຜິ້ງໂກນ / Asian Hive Bee

Last updated 21 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Apis cerana Fabricius, 1793 / Apidae

9: ແມງດານາ / Giant Water Bug

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Lethocerus indicus (Lepeletier & Serville, 1825) / Belostomatidae

10: ແມງດ້ວງພ້າວ / Red Palm Weevil

Last updated 07 Oct 2020
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) / Curculionidae
ການປະກອບສ່ວນ