ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 5 out of 5 found.

1: ປາໄນ / Common carp

Last updated 16 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 / Cyprinidae

2: ປາຄໍ່ / Snakehead Murrel Fish

Last updated 01 Sep 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Channa striata (Bloch, 1793) / Channidae

3: ປານີີນ / Nile Tilapia

Last updated 18 May 2022
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) / Cichlidae

4: ປາເຂັງ / Climbing Perch

Last updated 08 Jul 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Anabas testudineus (Bloch, 1792) / Anabantidae

5: ປາປາກ / Silver Barb

Last updated 24 Jun 2019
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
Scientific / Family name Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) / Cyprinidae
ການປະກອບສ່ວນ