ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 3 out of 3 found.

1: ອຶ່ງນ້ອຍຫຼັງທາດ / Ornate Chorus Frog

Last updated 13 Oct 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Microhyla fissipes Boulenger, 1884 / Microhylidae

2: ເຕົ່ານາ / Mekong Snail-eating Turtle

Last updated 01 Aug 2022
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Malayemys subtrijuga (Schlegel & Müller, 1845) / Geoemydidae

3: ຂຽດຕະໂອດໃຫຍ່ / Mortensen's stream frog

Last updated 19 Apr 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເປັນຢາ
Scientific / Family name Sylvirana mortenseni (Boulenger, 1903) / Ranidae
ການປະກອບສ່ວນ