ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 1 out of 1 found.

1: ຕົ້ນເບັນໃບ້ / Ton Ben bay

Last updated 17 May 2021
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen / MIMOSACEAE
ການປະກອບສ່ວນ