ສະແດງຂໍ້ມູນ

Displaying profiles 1 to 10 out of 45 found.

1: ຕົ້ນໝາກມ່ວງ / Mango

Last updated 23 Aug 2023
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Mangifera indica L. / Anacardiaceae

2: ຫຍ້າຄາ / Cogongrass

Last updated 28 Jul 2022
Use
ພືດເສັ້ນໃຍ
ພືດເປັນຢາ
ນ້ຳມັນຫອມ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Imperata cylindrica (L.) Raeusch. / Poaceae

3: ໄມ້ຊາງດຳ / Sang Bamboo

Last updated 31 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz / Poaceae

4: ໄມ້ບໍ່ / Dragon Bamboo

Last updated 31 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dendrocalamus sinicus L.C.Chia & J.L.Sun/Poaceae

5: ໄມ້ພາງ / Waya Bamboo

Last updated 01 Sep 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Dendrocalamus membranaceus Munro / Poaceae

6: ຫວາຍບຸ່ນຫວານ / Chinese Rattan Palm

Last updated 27 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Calamus rhabdocladus Burret / Arecaceae

7: ຫວາຍກະເທີຍ / Ladyboy Rattan

Last updated 27 Aug 2021
Use
ອາຫານ
ພືດເສັ້ນໃຍ
ສີນຄ້າ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Plectocomia himalayana Griff. / Arecaceae

8: ໄມ້ກໍ່ແຄະ / Konara Oak Tree

Last updated 23 Jul 2021
Use
ອາຫານ
ສີນຄ້າ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Quercus serrata Murray / Fagaceae

9: ຫອນໄກ່ດົງ / Hon Kai Dong

Last updated 05 Jul 2021
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Harpullia cupanioides Roxb. / SAPINDACEAE

10: ຕົ້ນເບັນໃບ້ / Ton Ben bay

Last updated 17 May 2021
Use
ພະລັງງານ
ພືດເປັນຢາ
ສີ່ງປູກສ້າງ
Scientific / Family name Archidendron clypearia (Jack) I.C.Nielsen / MIMOSACEAE
ການປະກອບສ່ວນ