ຄູ່ມືພາກສະໜາມປາໃນອາງແມ່ນ້ຳຂອງປະເທດລາວ

Languages

20 Aug 2021 Authors: Praxaysombath, B., K. Utsugi, K. Phongsa, M. Nammanivong, V. Vannachak, K. Phommachan, T. Phommavong, V. Photthana, V. Duangthasy and S. Latsamy.
ບຸນທົບ ພະໄຊສົມບັດ

ປະເທດແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຈຸດສຸມຊີວະນາໆພັນອິນໂດ-ມຽນມາ; ເຊິ່ງເປັນໜື່ງໃນຈຳນວນ 34 ຈຸດສຸມຊີວະນາໆພັນຂອງໂລກທີ່ຖີກໄພຂົ່ມຂູ່. ອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງໃນປະເທດລາວມີລັກສະນະພູມສັນຖານທີ່ມີນໍ້າໄຫຼແຮງ ແລະ ມີແມ່ນ້ຳສາຂາຫຼາກຫຼາຍ, ມີເນື້ອທີ່ 202, 000 ກິໂລຕາເມັດ; ເຊິ່ງກວມເອົາປະມານ 25% ຂອງເນື່ອທີ່ທັງໝົດຂອງປະເທດ ແລະ 35% ຂອງການໄຫຼເຂົ້າອ່າງແມ່ນນ້ຳຂອງໃນແຕ່ລະປີ. ປ່າຫຼາຍກວ່າ 490 ຊະນິດ (ລວມທັງ 22 ຊະນິດຕ່າງຖີ່ນ) ທີ່ຮູ້ກັນດີໃນພື້ນທີ່ນີ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຄົນພົບສາຍພັນປາທີ່ຍັງບໍ່ຮູ້ໄດ້ອິກ, ຖ້າຫາກວ່ານັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບປາທຳການຄົ້ນຄວ້າຫາປາເຫຼົ່ານັ້ນ.

ການປະກອບສ່ວນ