ດວງແຂ ແກ້ວນ້ອຍ ໜຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຊີວະນາໆພັນ

bouavone thipphavanh
ມາຮູ້ຈັກກັບ ດວງແຂ ແກ້ວນ້ອຍ ໜຶ່ງໃນທີມຂອງພາເຂົ້າລາວ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຊີວະນາໆພັນ.
ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ
www.phakhaolao.la

ມາຮູ້ຈັກກັບ ດວງແຂ ແກ້ວນ້ອຍ ໜຶ່ງໃນທີມຂອງພາເຂົ້າລາວ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຊີວະນາໆພັນ ໂດຍປັດຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງສຶກສາປະລິນຍາໂທ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ ພາກວິຊາຊີວະວິທະຍາ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ການປະກອບສ່ວນ