ພົບຫອຍຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກ

ພົບຫອຍທາກຊະນິດໃໝ່
Chulalongkorn University

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຫອຍຊະນິດໃໝ່ຂອງໂລກຈຳນວນ 4 ຊະນິດ ຈາກ ສປປ ລາວ ໃນນັ້ນປະກອບມີຫອຍນັກລ່າຈຳນວນ 1 ຊະນິດ ແລະ ຫອຍທາກຈຳນວນ 3 ຊະນິດຄື:

  • ຫອຍນັກລ່າ Haploptychius somsaki Vanhdibay &Inkhavilay, sp. nov. from Tam Kong Lor, Khammouan Province.
Haploptychius somsaki sp. nov.
  • ຫອຍທາກຈຳນວນ 3 ຊະນິດຄື: A, BTrochomorpha buotia sp. nov., A.holotype CUMZ 14271, and B.paratype CUMZ 14272 from the type locality. C, D.T. speirofascia sp. nov.,C.holotype CUMZ 14268 from the type locality, and D.paratype CUMZ 14269 from Xayaboury District, Xayaboury ProvinceE, F. T. somsakpanhai sp. nov.,E.holotype CUMZ 14279, and F.paratype CUMZ 14280 from thetype locality.
Shells of Trochomorphaspecies.

ຂໍ້ມູນອ້າງອິງຈາກ: Vanhdibay, A., Viennasai, C., Mitthiyaphone, P., Deuanemany, C., Siriboon, T. and Inkhavilay, K. 2023. Checklist of the Carnivorous Snail Superfamily Streptaxoidea Gray, 1860 (Gastropoda: Eupulmonata) from Laos with Description of a New Species. Tropical Natural History. 7 (May 2023), 203–212.

 

 

ການປະກອບສ່ວນ