ສົ່ງເສີມການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ ແຂວງຊຽງຂວາງ

11 Feb 2020 Authors: TABI
ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ

ການລ້ຽງປາໃສ່ນາເຂົ້າເຊິ່ງເປັນພູມປັນຍາຊາວບ້ານ, ເປັນຮີດ ຄອງປະເພນີຂອງທ້ອງຖີ່ນທີ່ເຄີຍປະຕິບັດກັນມາຕັ້ງແຕ່ດົນນານ  ຊະນິດປາ,ກົບ,ຂຽດ,ອ່ຽນ ແລະ ແມງໄມ້ຊະນິດ ຕ່າງໆ ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ເປັນອາຫານແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການດໍາດົງຊີວິດທີ່ຕິດພັນ ກັບການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ. ນອກນີ້, ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າຍັງເປັນການຄວບ ຄຸມພະຍາດແມງໄມ້ ແລະ ວັດຊະພືດ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ປາ ຍັງໄດ້ພວນດີນ ໃຫ້ຝູ່ນແກ່ຕົ້ນເຂົ້າເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເຂົ້າເພີ່ມ ຂື້ນ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາຕື່ມອີກ

Downloads

ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ - ລາວ (1.1 MB)

ການລ້ຽງປາໃນນາເຂົ້າ

Contribute