ບົດນໍາສະເໜີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງກວາງຕຸ່ງຢູ່ເມືອງສໍາພັນ

21 Aug 2018 Authors: unknow
ບົດນໍາສະເໜີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງກວາງຕຸ່ງຢູ່ເມືອງສໍາພັນ

ເມືອງສຳພັນ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງແຂວງຜົ້ງສາລີ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ປະມານ 197 Km (ທາງປາກປອກ),  ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ບຸນໃຕ້, ເມືອງຂວາ, ເມືອງໃໝ່ ແລະ ເມືອງແຢ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ, ເມືອງສຳພັນປະກອບມີຫຼາຍເຜົ່າຊົນ ທີ່ມີອາຊີບ, ການເຊື່ອຖື, ຮີດຄອງປະເພນີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊີ່ງມີ 6 ເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວລຸ່ມ 6.40%, ເຜົ່າກືມມຸ 31.4%, ເຜົ່າອາຄາ 44.32%, ເຜົ່າມົ້ງ 11.39%, ພູນ້ອຍ 4.98% ແລະ ເຜົ່າສີລາ 1.48%.

Downloads

ບົດນໍາສະເໜີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງກວາງຕຸ່ງຢູ່ເມືອງສໍາພັນ - ລາວ (2.1 MB)

ບົດນໍາສະເໜີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການສົ່ງເສີມປູກໝາກແໜ່ງກວາງຕຸ່ງຢູ່ເມືອງສໍາພັນ

Contribute