ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ

10 Feb 2020 Authors: TABI
TABI

ມີເປົ້າຫມາຍໃນການປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ສົ່ງເສີມຊາວບ້ານຄອບຄຸມໄຟໄໝ້ລາມປ່າ
ໂດຍຕິດພັນກັບ ການນຳໃຊ້ຮອບວຽນຕາມການຈັດສັນທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂອງ
ບ້ານ ລວມມີ 4 ບ້ານເປົ້າໝາຍຈຳນວນ 224 ຄອບຄົວ ພົນລະເມືອງທັງໝົດມີ 896 ຄົນ,
ຍິງ 531 ຄົນ, ຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ ໃນໄລຍະ 2 ປີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນຍັງສືບຕໍ່ປະຕິບັດ
ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

Downloads

ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ - ລາວ (17 MB)

ການປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ລາມປ່າ

Contribute